Delovno pravo

Delovno pravo zajema pravila, ki urejajo pravna razmerja med delavci in delodajalci (individualna delovna razmerja), kakor tudi pravna razmerja med reprezentativnimi skupinami delavcev in delodajalcev (kolektivna delovna razmerja). V različnih razmerjih zastopamo tako delodajalce, kakor tudi delavce. Naše dejavnosti zajemajo zlasti:

  • pripravo splošnih aktov delodajalca (npr. aktov o sistemizaciji delovnih mest, organizacijskih pravilnikov, pravilnikov za nagrajevanje delovne uspešnosti ipd.),
  • pripravo posamičnih aktov delodajalcev (npr. pogodb o zaposlitvi, odločb o odpovedi pogodb o zaposlitvi, sporazumov o prenehanju delovnih razmerij ipd.),
  • svetovanje zlasti delodajalcem v vseh fazah delovnega razmerja: v času pred ob sklepanju delovnih razmerij, ob izvrševanju medsebojnih pravic in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja, kakor tudi ob prenehanju delovnega razmerja,
  • zastopanje zlasti delodajalcev v različnih postopkih v zvezi z delovnimi razmerji (npr. postopki pridobivanja delovnih dovoljenj, disciplinski postopki, postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, postopki pred inšpekcijskimi organi, delovni spori ipd.).