Civilno pravo

Pravdni postopki in arbitraže so postopki namenjeni reševanju spornih pravnih razmerij med pravnimi in fizičnimi osebami. V naši odvetniški družbi zastopamo stranke v vseh vrstah pravdnih postopkov in pred arbitražami, zlasti pa:

 • v gospodarskih sporih glede uveljavljanja pravic po sklenjenih pogodbah (vključno z izpodbijanji pogodb in uveljavljanjem ničnostnih zahtevkov), zaradi uveljavljanja terjatev, v odškodninskih zadevah, zaradi uresničevanja pravic v statusnih zadevah itd.,
 • v civilnih sporih med fizičnimi osebami glede pravic civilnega prava (stvarnopravne, družinske, dedne, obligacijske ter posebej odškodninske zadeve),
 • v sporih pred razsodišči (arbitražami).

 

Nepremičninsko pravo kot najpomembnejši del stvarnega prava ureja pravna razmerja med posamezniki glede nepremičnin. Naše dejavnosti na tem področju vključujejo:

 • svetovanje in pripravo pogodb pri prometu z nepremičninami (nakupi, prodaje, darila),
 • svetovanje in pripravo pravnih aktov za nepremičninske investicijske projekte,
 • pripravo najemnih pogodb in urejanje razmerij z najemniki,
 • pomoč pri vzpostavitvi etažne lastnine,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih pridobivanja upravnih dovoljenj, potrebnih za gradnjo vseh vrst objektov,
 • zastopanje, svetovanje in pripravo pravnih aktov v zemljiškoknjižnih postopkih, v katastrskih postopkih ter postopkih urejanja etažne lastnine,
 • urejanje pravnih razmerij med solastniki in skupnimi lastniki (razdružitve solastnine, pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij ipd.),
 • svetovanje in priprava pogodb za pridobitev različnih stvarnih pravic (služnosti, zastavne pravice, stavbne pravice ipd.),
 • zastopanje v različnih postopkih za uveljavljanje stvarnih pravic (npr. lastninske pravice, služnosti) in posesti,
 • preverjanje in urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin.

 

Izvršilno pravo je pravna veja, ki je namenjena prisilnemu uresničevanju pravnih razmerij, določenih v pravnomočnih izvršilnih naslovih (pravnomočne sodbe, sodne poravnave, neposredno izvršljivi notarski zapisi), pa tudi izterjavi (zlasti denarnih) obveznosti, določenih v verodostojnih listinah (zlasti izdanih računih). S tem v zvezi opravljamo:

 • svetovanje in zastopanje gospodarskih subjektov in fizičnih oseb v izvršilnih postopkih z namenom doseganja poplačila zapadlih obveznosti (zastopanje upnikov) ali preprečitve izvršbe (zastopanje dolžnikov),
 • opravljanje vseh vrst poizvedb z namenom ugotovitve premoženja dolžnikov.

 

Obligacijsko pravo je največja pravna panoga znotraj civilnega prava in vsebuje pravna pravila, ki urejajo pravice in obveznosti med posamezniki, ki so bodisi pravnoposlovnega ali pa neposlovnega izvora. V tem okviru:

 • pripravljamo vse vrste pogodb za ureditev medsebojnih razmerij med fizičnimi oz. pravnimi osebami (npr. najemne pogodbe, pogodbe o delu, mandatne pogodbe, darilne pogodbe, posojilne pogodbe, licenčne pogodbe),
 • pregledujemo predloge pogodb in svetujemo pri izpolnjevanju pravic in obveznosti po sklenjenih pogodbah ter pri obstoječih pravnih razmerjih,
 • pripravljamo in vlagamo odškodninske zahtevke za premoženjsko in nepremoženjsko škodo po prometnih, delovnih in drugih nesrečah,
 • pripravljamo in vlagamo odškodninske zahtevke zaradi kršitve pogodbenih obveznosti (poslovna odškodninska odgovornost).

 

Dedno pravo kot del civilnega prava vsebuje pravna pravila, ki določajo postopek in pravila prehoda pravic ter obveznosti z zapustnika na dediče. Na dednopravnem področju:

 • svetujemo in zastopamo dediče v zapuščinskih postopkih,
 • svetujemo in zastopamo upnike v zapuščinskih postopkih,
 • sestavljamo oporoke in pogodbe z dednopravnimi elementi (izročilne pogodbe, pogodbe o preužitku, pogodbe o dosmrtnem preživljanju).

 

Družinsko pravo ureja pravna razmerja med starši in otroki. V zvezi s tem:

 • svetujemo in zastopamo stranke v postopkih razveze zakonske zveze,
 • svetujemo in zastopamo v sporih iz razmerij med starši in otroki (skrbništvo, stiki, preživljanje, ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva),
 • svetovanje pri urejanju medsebojnih razmerij v družinskih razmerjih.

 

Nepravdni postopki so namenjeni ureditvi vseh tistih pravnih razmerij, za katere niso predvidene druge vrste postopkov. Našim strankam svetujemo in jih zastopamo zlasti v naslednjih vrstah nepravdnih postopkov:

 • postopki zaradi razdružitve solastnine,
 • postopki za ureditev razmerij med solastniki,
 • postopki za ureditev mej,
 • postopki za dovolitev nujne poti,
 • pridržalne zadeve ipd.