Upravno in ustavno pravo

Upravno in ustavno pravo sta pravni veji, ki vsebujeta pravna pravila, ki urejajo najrazličnejša pravna razmerja med posamezniki in nosilci oblasti (državo, lokalnimi skupnostmi in nosilci javnih pooblastil). Naša družba zastopa in svetuje strankam v najrazličnejših upravnih postopkih v katerih se odloča o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih. Med drugim svetujemo in zastopamo stranke v:

  • najrazličnejših inšpekcijskih postopkih (npr. pred inšpektoratom za okolje in prostor, tržnimi, davčnimi in drugimi inšpekcijskimi organi),
  • postopkih pridobivanja različnih dovoljenj (npr. gradbenih, delovnih ipd.),
  • denacionalizacijskih postopkih,
  • davčnih postopkih,
  • upravnih sporih, ki sledijo dokončno zaključenim upravnim postopkom,
  • postopkih z ustavno pritožbo,
  • ustavnih sporih pred Ustavnim sodiščem RS ipd.