Gospodarsko pravo

Gospodarsko (statusno) pravo obsega pravna pravila, ki urejajo status (pravni položaj) gospodarskih subjektov. Na tem področju nudimo zlasti naslednje storitve:

  • svetovanje, pomoč in zastopanje pri ustanovitvah vseh statusnih oblik gospodarskih družb,
  • svetovanje in zastopanje pri kapitalskih in statusnih spremembah gospodarskih družb,
  • pripravo osnutkov statusnih pravnih aktov (npr. aktov o ustanovitvi, pogodb o ustanovitvi, statutov, ipd.), kakor tudi statusnih pogodb (npr. pogodb o odsvojitvah poslovnih deležev, podjetniških pogodb, ipd.),
  • svetovanje in zastopanje pri prenehanju poslovanja gospodarskih družb (prostovoljna likvidacija).
 
Gospodarsko pogodbeno pravo in pravno svetovanje pri poslovanju predstavljata podporo poslovnim subjektom pri njihovem nastopanju na trgu. V zvezi z navedenim:
  • pripravljamo osnutke in preglede gospodarskih pogodb in ustrezno svetujemo,
  • pripravljamo pravna mnenja glede različnih pravnih vprašanj, pomembnih za poslovanje gospodarskih družb (npr. glede pogojev za opravljanje določenih dejavnosti, zmanjševanja tveganj pri poslovanju, zagotavljanja zakonitosti poslovanja ipd.),
  • opravljamo skrbne preglede poslovanje (due diligence) subjektov in transakcij: pravni pregledi poslovanja gospodarskih subjektov, prilagojeni glede na potrebe naročnika (prevzemi, združitve, ugotavljanje skrbnosti delovanja organov vodenja in nadzora); v sodelovanju z notranjimi strokovnjaki ekonomske stroke in po potrebi z zunanjimi strokovnjaki drugih strok (glede na dejavnost pregledovane družbe oz. naravo pregledovanega posla) opravljamo celovite preglede poslovanja gospodarskih subjektov in transakcij,
  • pripravljamo in vlagamo odškodninske zahtevke zaradi kršitev pogodbenih in neposlovnih obveznosti, pri čemer se še zlasti ukvarjamo z ugotavljanjem in uveljavljanjem odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora gospodarskih družb,
  • opravljamo druge pravne storitve glede na potrebe in dejavnosti naših strank.